Gratis salontafel bij een aankoop vanaf €1.000

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO HENK B.V.

 1. Definities

  1. Behoudens en voor zover elders in deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) begrippen met een hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de met een hoofdletter gedefinieerde begrippen de navolgende betekenis:

 

Bijlage

de bijlage met betrekking tot de conformiteit van de producten, zoals bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden, die integraal onderdeel is van deze Algemene Voorwaarden

Dienst

alle handelingen die behoren tot een service of dienst die door de Klant bij Studio Henk wordt afgenomen, zoals reinigen, herstofferen, etc. 

Klant

een ieder die met Studio Henk een Overeenkomst aangaat ten behoeve van de aankoop van een Product of Dienst;

Levering

het stellen van het Product in het bezit van Klant of, in geval van eigendomsvoorbehoud, het stellen van het Product in de macht van Klant, of het verlenen van een Dienst;

Overeenkomst

de koopovereenkomst die tussen Studio Henk en de Klant wordt aangegaan ten behoeve van de aankoop van een Product of het verlenen van een Dienst;

Particuliere Klant 

een Klant, zijnde een natuurlijke persoon die met Studio Henk een Overeenkomst aangaat ten behoeve van de aankoop van een Product of Dienst;

Partijen

Studio Henk en de Klant;

Product(en)

het meubel, accessoire of onderdeel daarvan dat door de Klant bij Studio Henk wordt gekocht, zoals eetkamertafels, stoelen of banken etc.

Studio Henk

de besloten vennootschap Studio Henk B.V., gevestigd te 1016 NL Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69367892 en opererend met het BTW nummer NL857848318B01; 

Website

de website www.studio-HENK.nl;

Winkel(s)

de fysieke winkels van Studio Henk in onder andere Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Antwerpen;

Zakelijke Klant

een Klant, zijnde een rechtspersoon die in het kader van het uitoefenen van een beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Studio HENK ten behoeve van de aankoop van een Product of Dienst.

 
 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en/of aanbiedingen en/of Overeenkomsten waarbij Studio Henk goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Klant levert. 

  2. De toepasselijkheid van enige van deze Voorwaarden afwijkende algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant, onder welke benaming ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

  3. Van deze Voorwaarden kan door Partijen slechts schriftelijk en expliciet worden afgeweken. 

  4. Studio Henk is alleen gebonden aan afspraken die schriftelijk door haar zijn vastgelegd en/of bevestigd.

  5. Studio Henk is te allen tijde bevoegd om bepalingen van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zodra de gewijzigde Voorwaarden aan de Klant bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen Studio Henk en de Klant. 

  6. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die Studio Henk op grond van de wet heeft. 

 
 1. Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten

  1. Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Studio Henk zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachten en acceptaties van offertes en aanbiedingen door de Klant gelden als onherroepelijk. 

  2. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. Studio Henk kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. Studio Henk is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op de Website.

  3. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Studio Henk verstrekte gegevens waarop Studio Henk haar aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten. De Klant vrijwaart Studio Henk voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door de Klant verstrekte gegevens.

  4. Tussen Studio Henk en de Klant komt in de Winkel(s), per telefoon, e-mail of ander kanaal (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, social media) een overeenkomst tot stand wanneer de Klant het door Studio Henk gedane aanbod aanvaardt en Studio Henk dit schriftelijk heeft bevestigd. 

  5. Tussen Studio Henk en de Klant komt via de Website een overeenkomst tot stand wanneer de Klant via elektronische weg het aanbod van Studio Henk aanvaardt. Studio Henk bevestigt vervolgens onverwijld, via elektronische weg, de aanvaarding van het aanbod door de Klant. 

  6. De Overeenkomst bevat een omschrijving van het gekochte Product of Service. 

  7. De inhoud van de Overeenkomst tussen Partijen blijkt uit de Overeenkomst en bij gebreke daarvan uit de offerte/aanbieding.

 
 1. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Studio Henk zal zich ertoe inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

 
  1. Studio Henk zal het aangekochte Product, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 183 kalenderdagen na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant leveren. Indien dit niet mogelijk blijkt kan de Klant verzoeken om: (i) het terugstorten van het betaalde bedrag ofwel (ii) het toesturen van een vervangend Product van gelijke waarde.  

  2. Als een (leverings)termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit indicatief en nooit een fatale termijn. Indien de overeengekomen termijn dreigt te worden overschreden zal Studio Henk de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over de vertraging. 

  3. De Levering zal plaatsvinden doordat het aangekochte Product bij de klant thuis bezorgd wordt, nadat de Klant een afspraak voor deze levering heeft gemaakt met de transportpartner van Studio HENK. De kosten voor Levering staan per land aangegeven op de Website. 

  4. Aangekochte Producten, met uitzondering van wandkasten, dressoirs en wandplanken, die bij de Klant thuis bezorgd worden, worden bij Levering in Nederland en België gemonteerd. Wandkasten, dressoirs en wandplanken worden slechts bezorgd en niet gemonteerd. Ook uitgesloten van montage zijn producten niet uit de meubelcategorie zoals samples, merchandise en accessoires. 

  5. Indien de Levering buiten Nederland en België dient plaats te vinden wordt het aangekochte Product enkel bezorgd en niet gemonteerd.

  6. De Klant staat ervoor in dat het aangekochte Product de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kan bereiken. Indien het aangekochte Product toch niet naar binnen kan en er extra inspanningen noodzakelijk zijn, zijn de extra kosten voor rekening van de Klant. Hierbij kan worden gedacht aan de noodzaak tot het gebruik van bijzondere hulpmiddelen. 

  7. Studio Henk en haar transportpartners hebben het recht de Levering af te breken indien de betreffende transporteur aangeeft dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en overige meerkosten komen dan voor rekening van de Klant.

  8. Transport en eventuele montage naar/op een hogere verdieping is mogelijk in overleg met de transporteur en volledig op risico en kosten van de Klant.

  9. De Klant dient aanwezig te zijn ten tijde van de Levering. Indien de Klant niet aanwezig is, wordt een bedrag ter hoogte van € 99,- aan annuleringskosten in rekening gebracht aan de Klant. 

  10. Door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen kan de Levering onverhoopt en incidenteel buiten de aangegeven tijdsindicatie plaatsvinden. In een dergelijk geval zullen de in artikel 5.9 genoemde annuleringskosten komen te vervallen indien de Klant niet aanwezig is.

  11. Studio Henk is niet aansprakelijk voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang. Deze schade komt voor rekening en risico van de Klant. 

 
  1. Als u als consument een voorraadartikel via de webshop heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar sales@studio-HENK.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele niet beschadigde verpakking te retourneren. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten zoals omschreven in lid 2.

  2. Producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van u (zoals de gewenste maat en kleur) kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder vallen in ieder geval de volgende producten: eettafels, eettafelbanken, kussens voor eettafelbanken, zitbanken, eetkamerstoelen, fauteuils, wandkasten.

 
 1. Prijzen, facturering en betaling

  1. Alle door Studio Henk genoemde prijzen van de Producten en Diensten op de Website en in de Winkel(s) zijn in euro’s en inclusief BTW. 

  2. Indien een Overeenkomst tot stand komt dient de Klant een aanbetaling te voldoen. Bij het bestellen van meubels die meer dan € 500,- kosten, is een vaste aanbetaling van € 500,- vereist. Een bestelling wordt pas in productie genomen nadat de aanbetaling ontvangen is. Als het meubel op voorraad is of minder dan € 500 kost, dient het volledige bedrag vooraf te worden betaald.

  3. Indien de aanbetaling niet binnen twee weken (14 kalenderdagen) ontvangen is door Studio HENK, is Studio HENK gerechtigd de bestelling te annuleren. De bestelling komt door het nalaten van aanbetaling binnen deze termijn echter niet automatisch te vervallen. 

  4. Als na de bestelling en aanbetaling een openstaand bedrag bestaat, dient dit betaald te worden voordat een afspraak tot levering gemaakt zal worden.

  5. Indien de Overeenkomst tot stand komt en het Product uit voorraad geleverd kan worden, dient het Product geheel vooraf betaald te worden. 

  6. Indien het afleveradres buiten Nederland en/of België gelegen is, dient de Klant het gehele bedrag direct bij het plaatsen van de bestelling te betalen. 

  7. Studio Henk is gerechtigd de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, de integrale kosten van rechtsbijstand, op de Klant te verhalen, welke kosten van inning minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen voor de Zakelijke Klant en voor de Particuliere Klant worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

  8. Studio HENK is gerechtigd, met instemming van de Klant, betalingsafspraken te maken die afwijken van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. 

 
 1. Herroeping 

  1. Indien de Particuliere Klant een voorraadartikel heeft aangekocht via de Website mag de Particuliere Klant het Product binnen 14 dagen, nadat de Klant het Product heeft ontvangen, in originele staat en deugdelijk verpakt retourneren aan Studio Henk. Na het verstrijken van de 14 dagen termijn, ontstaat een afnameverplichting van het Product voor de Particuliere Klant.

  2. De Particuliere Klant oefent het hiervoor bedoelde herroepingsrecht uit door binnen 14 dagen na ontvangst een melding van het voornemen tot retournering alsook de reden van het retour te sturen via het contactformulier op de website. Nadat de Particuliere Klant een ontvangstbevestiging heeft gekregen van Studio Henk dient de Particuliere Klant het Product binnen 14 dagen retour te sturen. 

  3. Indien Studio Henk het Product in goede staat heeft ontvangen zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het Product worden teruggestort op de rekening van de Particuliere Klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Particuliere Klant.

  4. De Particuliere Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het geretourneerde Product die het gevolg is van het onzorgvuldig omgaan met het Product, de verpakking van het Product alsook het verzenden van het Product. 

  5. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn de volgens de specificaties van de Particuliere Klant samengestelde Producten die niet uit voorraad geleverd worden en die zijn vervaardigd op basis van individuele keuzes van de Particuliere Klant, en producten die zijn gekocht in onze fysieke winkels. 

 
 1. Garantie

  1. Studio Henk garandeert dat de Producten die eigenschappen bezitten die de Klant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Indien een Product aantoonbaar niet aan deze verwachtingen voldoet, heeft de Klant in beginsel het recht op reparatie respectievelijk vervanging. Indien dit niet mogelijk is, heeft de Klant recht op ontbinding en/of prijsvermindering.  

  2. De eisen die, in het licht van conformiteit, aan een Product, mogen worden gesteld zijn afhankelijk van de aard van de zaak en productspecifieke eigenschappen, zoals mede beschreven in de Bijlage van deze Algemene Voorwaarden. Krassen, slijtagesporen, scheuren, barsten, kringen of vlekken vallen buiten de invloedssferen van Studio HENK, en leiden daarmee niet tot non-conformiteit van de producten. 

  3. Indien noodzakelijk draagt Studio Henk de transportkosten die verband houden met de garantie. Studio Henk draagt de transportkosten op basis van het oorspronkelijke afleveradres. 

  4. De Klant heeft recht op 36 maanden volledige garantie op de geleverde Producten en Diensten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies, zoals vermeld in de Bijlage bij deze Algemene voorwaarden en op de onderhoudspagina op de website van Studio HENK, zijn opgevolgd en uitgevoerd. De garantietermijn geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming van het Product corresponderend gebruik door de Klant.

  5. Beschadigingen aan een geleverd Product dienen binnen twee werkdagen na levering aan Studio HENK gemeld te worden. Schade die ontstaat door zelfmontage valt niet onder de garantie.

  6. De Klant moet zich als een goed afnemer gedragen, wat betekent dat de Klant het Product goed en afdoende moet onderhouden en behandelen, conform de in de Bijlage bij deze Algemene voorwaarden en op de onderhoudspagina op de website van Studio HENK gestelde onderhoudsadviezen. Hier vermeld staat onder andere, maar niet uitsluitend, dat Studio HENK te allen tijde het gebruik van onderzetters of placemats adviseert, zodat de meubels niet worden blootgesteld aan krassende voorwerpen, hitte of vocht. Ook dient de klant zorg te dragen voor een constante en juiste luchtvochtigheid en temperatuur.

  7. De Klant heeft geen recht op garantie indien een gebrek aan het Product is ontstaan door (i) omstandigheden waar Studio Henk niets aan kan doen of (ii) verkeerd gebruik van het Product.

  8. Dit artikel heeft eveneens betrekking op (een gedeelte van) het product indien dit als gevolg van een Dienst door Studio HENK in zijn geheel is vervangen.

 
 1. Wijzigingen 

  1. De Klant kan het Product binnen 24 uur na ontvangst van de aankoopbevestiging wijzigen mits de Klant het Product via de Website heeft aangekocht.

  2. Een wijziging als bedoeld in artikel 9.1 mag slechts door Studio Henk worden geweigerd indien dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden, denk aan het wijzigen van een op basis van individuele keuze samengesteld Product.

  3. De Klant kan de geplande leveringsdatum van het Product wijzigen via sales@studio-HENK.nl. Indien de Klant de leveringsdatum binnen 24 uur voor de al geplande leveringsdatum wil wijzigen, dient de Klant de annuleringskosten ter hoogte van € 99,- (inclusief BTW) te betalen. 

  4. De leveringspartners van Studio Henk verzorgen de distributie. Het aangegeven afleveradres kan worden gewijzigd tót het moment waarop de leveringspartner de afspraak heeft ingepland.  

 
 1. Aansprakelijkheid Studio Henk

  1. Studio Henk is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie op de Website en/of in de Winkel(s) danwel schade die is veroorzaakt door gebruik van een Product.

  2. De totale aansprakelijkheid van Studio Henk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van een bedrag gelijk aan het onder de desbetreffende Overeenkomst betaalde bedrag voor zover uit deze Voorwaarden niet volgt dat Studio Henk een lager bedrag dient te betalen.

  3. Studio Henk kan geen beroep doen op het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2. in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. 

  4. Ook schade als direct of indirect gevolg van door of namens de Klant aan Studio Henk verstrekt onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie komt niet voor vergoeding in aanmerking.

  5. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Studio Henk vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

  6. De Klant vrijwaart Studio Henk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is of samenhangt met de (uitvoering van de) Overeenkomst met/door Studio Henk. 

 
 1. Eigendomsvoorbehoud

  1. Studio Henk behoudt zich het eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor. Het eigendom van het Product gaat pas over op de Klant op het moment dat de Klant alle aan Studio verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. 

 
 1. Overmacht 

  1. In geval van overmacht heeft Studio Henk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Studio Henk tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. 

  2. Naast de in de wet geregelde gevallen is er sprake van overmacht aan de zijde van Studio Henk indien Studio Henk haar verplichtingen niet kan nakomen door stakingen, werkonderbrekingen, het tekortschieten van transporteurs of andere dienstverleners aan Studio Henk, een pandemie of oorlog in het land van productie of inkoop van materialen, maatregelen van overheidswege, de gevolgen van dergelijke maatregelen, ziekte en andere feiten en omstandigheden die direct buiten de macht liggen van Studio Henk. 

  3. In geval van overmacht heeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding.

  4. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 
 1. Intellectueel eigendom

  1. Studio Henk behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de dan geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de Auteurswet en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

  2. Alle rechten van intellectuele eigendom op krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – foto’s, beelden en andere materialen op de Website of in de Winkel(s), berusten uitsluitend bij Studio Henk. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage wordt verstrekt of worden vermenigvuldigd. 

 
 1. Persoonsgegevens en beeldmateriaal

  1. Studio Henk verwerkt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Klant. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Studio Henk, alsook de toepasselijke wet- en regelgeving. 

  2. Foto’s of beeldmateriaal van Studio HENK meubels in het huis van de klant kunnen op social media kanalen worden geplaatst. Indien Studio HENK vraagt of zij deze beelden mag delen, en de klant antwoord met, in ieder geval, #henkathome, geeft de klant toestemming voor het delen van het beeld op de social media-kanalen van Studio HENK (in ieder geval, maar niet gelimiteerd tot, Instagram, Facebook, Pinterest), de website en de nieuwsbrief van Studio HENK. De foto blijft eigendom van de klant, en zal uitsluitend worden gebruikt voor marketingdoeleinden. We zullen het social media-account van de klant vermelden bij de foto. In geval van opmerkingen op het stoppen van het delen kan een mail gestuurd worden naar social@studio-henk.nl, met een directe link naar de foto.

 
 1. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

  1. Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Henk. 

  2. Het is Studio Henk wel toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan, respectievelijk te doen overnemen door, een derde, zonder voorafgaande toestemming van de Klant. 

 
 1. Klachtenregeling

  1. Studio Henk spant zich in om de Overeenkomst(en) zo goed als mogelijk uit te voeren. Als de Klant een klacht heeft over de handelwijze van Studio Henk, bijvoorbeeld over de uitgevoerde betaling of retournering, dan dient zij gebruik te maken van de in dit artikel vervatte klachtenregeling. 

  2. De klacht dient binnen 60 dagen na het bekend worden door de Klant met de feiten en omstandigheden die leiden tot de klacht, schriftelijk door de Klant te worden ingediend bij Studio Henk. Dit kan uitsluitend via het contactformulier op de website. Na verloop van de voormelde termijn komen alle vorderingsrechten van de Klant met betrekking tot (feiten en omstandigheden die leiden tot) de klacht te vervallen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Studio Henk in staat is adequaat te reageren. 

  3. Studio Henk streeft ernaar de klacht van de Klant zo snel mogelijk af te wikkelen.

  4. Indien de klacht naar het oordeel van Studio Henk gegrond is, dan zal Studio Henk alsnog deugdelijk aan haar verplichtingen voldoen, tenzij dit naar haar oordeel redelijkerwijs niet meer mogelijk is. In dat laatste geval zal zij proberen met de Klant tot een minnelijke regeling te komen. 

  5. Als de klacht niet tussen Partijen onderling kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschilbeslechting zoals weergegeven in artikel 16 van deze Voorwaarden. 

  6. Indien de Klant niet tevreden is over de manier waarop het Product is vervoerd en/of de Levering heeft plaatsgevonden, kan de Klant contact opnemen met de betreffende transporteur. 

 
 1. Overige bepalingen

  1. Mocht enige bepaling van de Voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige bepalingen uit de Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

 
 1. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

  1. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Nederlandse internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. 

  2. Voor zover toegestaan worden alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, waaronder een geschil dat slechts door één van de Partijen als zodanig wordt beschouwd, uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De Particuliere Klant kan binnen één maand nadat de Studio Henk zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil alsnog een wettelijk bevoegde rechter kiezen.

 

Deze Voorwaarden treden in werking op 12 januari 2024.

BIJLAGE Conformiteit van de Producten

 

Deze Bijlage vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Studio HENK, zoals deze per januari 2024 zijn vastgesteld.

 

De eisen die, in het licht van conformiteit, aan een Product, mogen worden gesteld zijn afhankelijk van de aard van de zaak en productspecifieke eigenschappen, zoals mede beschreven in deze Bijlage. Deze Bijlage dient om de Klant te informeren over de verwachtingen die zij mag hebben ten aanzien van het gebruik en eigenschappen van Studio HENK Producten. Op de onderhoudspagina op www.studio-henk.nl is uitgebreide informatie over het onderhouden van Studio HENK meubels te vinden; voor juist gebruik dient de Klant deze informatie te lezen en na te leven.

 

Houten meubels

Maatvoering

 

A-kwaliteit hout: kleine noesten

We werken met A-kwaliteit Europees eikenhout. Als men over ‘houtkwaliteit’ spreekt, gaat dit over hoe het hout eruit ziet. A-kwaliteit, de hoogste kwaliteit, houdt in dat er minimale noesten in het hout zitten. Er kunnen wel kleine noesten in het hout zitten - het is immers een natuurproduct. Het hout dat voor onze tafels en andere houten meubels wordt gebruikt, is daarbij grotendeels FSC of PEFC gecertificeerd hout. De houtkwaliteit doet niets af aan de eigenschappen die hout van nature bezit. 

Gevoeligheid voor luchtvochtigheid, vocht, hitte, temperatuurschommelingen

Hout heeft van nature een werking, en reageert op (lucht-)vocht(-igheid), warmte(-wisselingen) en licht. 

Scheuren, barsten en kromtrekken van hout ontstaan door de omgeving waarin het Product staat. Wisselingen in luchtvochtigheid en koude/warmte kunnen leiden tot krimpen, uitzetten, kromtrekken, scheuren of barsten; zulke wisselingen dienen door de klant te worden voorkomen.

Door blootstelling aan vocht of warmte kan vocht onder de afwerking komen, of kan het aanwezige vocht in het hout zich onder de afwerking ophopen, en kunnen vlekken ontstaan. Vlekken of kringen kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik.

Geen volledige bescherming tegen krassen of slijtage

Krassen of slijtage sporen in de HPL- of lakafwerking van hout zijn een normaal gevolg van gebruik van een meubel, doch zijn deze veelal te voorkomen door het gebruik van onderzetters en placemats. Krassen en slijtage kunnen niet worden voorkomen door en zijn daarmee inherent aan een lakafwerking.

Krassen of slijtage sporen in hardwax olie afwerking van hout zijn een normaal gevolg van gebruik van een meubel, doch zijn deze veelal te voorkomen door het gebruik van onderzetters en placemats. Krassen of slijtage kunnen - hoewel hardwaxolie enige bescherming biedt tegen deze beschadigingen - niet worden voorkomen door en zijn daarmee inherent aan een afwerking met hardwaxolie.

Ook onjuiste schoonmaakmiddelen of contact met andere bijtende middelen kunnen de afwerking aantasten, waardoor vlekken onder de afwerking kunnen ontstaan. Vlekken of kringen kunnen gevolg zijn van onjuist gebruik, en vallen dan ook niet onder de invloedssfeer van Studio HENK.

Voorkomen: schoonhouden, luchtvochtigheid, temperatuur, onderzetters en placemats

Studio HENK adviseert de luchtvochtigheid in huis constant, liefst rond de 55% te houden. Ook voor mensen is de ideale luchtvochtigheid in huis tussen de 40 en 60%. Ook een grote fluctuatie in temperatuur door verwarmen heeft negatieve invloed op je houten meubels. Daarnaast adviseren we dagelijks gebruik van Osmo onderhoudsspray en te allen tijde het gebruik van onderzetters of placemats, zodat de meubels en de afwerking ervan niet worden blootgesteld aan krassende voorwerpen, hitte of vocht. Schoonmaken van de meubels kan door ze af te stoffen, of eventueel door ze met een vochtig doekje af te nemen, daarna af drogen.

Buiten invloedssfeer van Studio HENK - geen non-conformiteit

Schommelingen in luchtvochtigheid of warmte/koude en blootstelling aan licht, vocht, warmte, luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen kunnen worden voorkomen door de klant en vallen daarom buiten de controle van Studio HENK. Gevolgen hiervan - zoals krassen, sporen van slijtage, scheuren, barsten, kromtrekken, kringen of vlekken - leiden niet tot non-conformiteit van het product.

Gestoffeerde meubels

Maatvoering

De maten van onze meubels, zoals genoemd op de website, zijn indicatief. 

Pilvorming

Pilvorming is te verwachten bij normaal gebruik van de meubels, maar is veelal te voorkomen en te verhelpen. Pilvorming van gestoffeerde producten kan voorkomen worden door de producten te onderhouden conform de onderhoudsinstructies die zijn te vinden op de website van Studio HENK. Pilvorming is de ophoping van vezels, en ontstaat door huisstof of contact met kleding, kussens of plaids. Regelmatig stofzuigen van de meubels kan pilvorming voorkomen. Onverhoopt ontstane pillen zijn te verwijderen met op de markt vrij verkrijgbare pil verwijderaars. 

Plooivorming en terugloop van schuim

Zitmeubels zijn aan het begin iets harder en strakker dan zij - na enkele maanden - uiteindelijk zullen zijn. Gestoffeerde meubels zijn intern voorzien van, soms verschillende soorten, vering en schuim. Omdat de meubels comfort moeten bieden en geschikt moeten zijn voor spanning op de stoffen als erop gezeten wordt, is de stoffering, zeker bij zachtere vulling, niet maximaal strak gespannen op het meubel. Ook zou de stof of een naad bij strakker aanspannen kunnen scheuren, zoals dat bij een kledingstuk kan gebeuren. Daarnaast heeft de stof zelf altijd enige rek, zoals je ook bij kleding - zelfs bij een stevige jeans - wel merkt. De stof van de bank of stoel kan, qua snelheid afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, daardoor na verloop van tijd enige rek ofwel plooivorming vertonen, of het kan het lijken alsof de bank iets ‘inzakt’. 

Ook vulling kent een terugloop in de rigiditeit of stijfheid, doordat lucht in het schuim door gebruik ontsnapt. Het schuim komt na gebruik veelal terug in vorm, al is dit na verloop van tijd iets langzamer en bij intensief gebruik soms zelfs, uiteindelijk, blijvend - zo’n 10 tot 15%. De in het schuim aanwezige lucht zal na regelmatig gebruik ontsnappen, waardoor het meubel ten opzichte van de staat bij aankoop enige terugloop kan laten zien. Eveneens van belang is de vering in de bank. In onze banken wordt gebruikgemaakt van een hoge kwaliteit vering die niet zoveel rekt als goedkopere, elastische veren. De vering gaat daardoor langer mee, waardoor je minder in de bank ‘zakt’. 

Door gebruik en door terugloop van het schuim zal dus ruimte in de stof ontstaan, waardoor de stof enige plooivorming kan gaan vertonen. Plooien zijn dus inherent aan gestoffeerde meubels en vallen dus buiten de invloedssfeer van Studio HENK. Wel kun je het meubel geregeld glad strijken, bijvoorbeeld als je opstaat, of bij het stofzuigen van de bank, en proberen gelijk te belasten. 

 

Verkleuring

Verkleuring is een normaal verschijnsel bij gestoffeerde meubels. Stoffen kunnen verkleuren als gevolg van blootstelling aan dag- of zonlicht en wrijving. De lichtechtheid (ofwel: lightfastness; deze kent een score van 1 (minst goed) tot 8 (best)) van de door ons gebruikte stoffen kun je in onze winkels raadplegen. Stofferingen scoren doorgaans niet hoger dan 7, en zullen dus altijd enige verkleuring kennen. De Klant dient zorg te dragen voor het vermijden van direct zonlicht op de meubels, om verkleuring zoveel mogelijk te beperken. 

Vlekken

Vlekken in meubelstoffen kunnen voorkomen als er vloeistoffen, olie of andere substanties op gemorst worden. Raadpleeg onze onderhoudspagina op onze website voor adviezen bij vlekvorming. Een impregneermiddel kan enige, tijdelijke, bescherming bieden tegen vlekvorming. Dit impregneermiddel biedt een extra, losstaande garantie op het gestoffeerde meubel, en neemt de garantie op de stof over van de driejarige Studio HENK garantie.

Voorkomen: stofzuigen, gladstrijken en zonlicht vermijden

Studio HENK adviseert regelmatig stofzuigen van de meubels om pilvorming te voorkomen. Onverhoopt ontstane pillen zijn te verwijderen met op de markt vrij verkrijgbare pil verwijderaars. Studio HENK adviseert het gestoffeerde meubel geregeld glad te strijken, en proberen gelijk te belasten. Ook raden we aan direct zonlicht op de meubels te vermijden, om verkleuring zoveel mogelijk te beperken.

Buiten invloedssfeer van Studio HENK - geen non-conformiteit

Onjuist gebruik, . Schade die is ontstaan door het zitten op plaatsen die logischerwijs niet bestemd zijn om op te zitten (b.v. armleuning, rugleuning) vallen niet onder de garantie. Pilvorming, plooivorming, terugloop van schuim, verkleuring en vlekken zijn te verwachten bij normaal gebruik van de meubels, vallen buiten de invloedssfeer van Studio HENK en zullen niet leiden tot non-conformiteit.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor de Studio HENK nieuwsbrief en ontvang als eerste exclusieve uitnodigen voor evenementen, nieuwe producten, twee en winacties.