Algemene Voorwaarden Studio H&K

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.  Dag: kalenderdag;

4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7.  Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die

een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

9.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Studio H&K

Slingerbeekstraat 14hs 1078BJ Amsterdam

Cruquiusweg 96T 1019AJ Amsterdam

Telefoonnummer: 0624880459 tijdens kantooruren

E-mailadres: info@studio-henk.nl

KvK-nummer: 59180692

Btw-identificatienummer: NL853354947

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor

het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen

worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld

‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt

dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding

zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen

met de echte kleuren van de producten.

6.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

o  de prijs inclusief belastingen;

o  de eventuele kosten van verzending;

o  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

o  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

de prijs garandeert;

o  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

o  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

o  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

o  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan

de consument de overeenkomst ontbinden.

3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

7.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te

kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze

mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door

de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het

kenbaar maken dient de consument te doen middels een mail sturen naar info@studio-henk.nl.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht

dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat

de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

verzending.

4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer

heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde

dat het onbeschadigde product reeds terug ontvangen is door de winkelier.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig

voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (een product dat in de

door de klant gewenste maat, kleur en randafwerking is geproduceerd). Hieronder vallen alle eettafels en Co Chair stoelen.

Artikel 9 - De prijs

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw-tarieven.

2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet

verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de

ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover

de ondernemer kan doen gelden.

3.  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de

ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden

in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 12

maanden. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor

eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.  De garantie geldt niet indien:

o  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer

en/of op de verpakking behandeld zijn;

o  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

toegepaste materialen.

6. Om een serviceaanvraag in te dienen kunt u een bericht doorgeven per email of telefoon. Voor

iedere serviceaanvraag zijn foto’s vereist die een goede indruk geven van geconstateerde gebreken.

U heeft een garantie van 12 maanden op bladen en panelen mits alle instructies zijn opgevolgd en

uitgevoerd. Het juiste binnenklimaat en voldoende onderhoud maken het gemakkelijker schoon te

houden en verlengt de levensduur van het hout.

Een gelakt of geolied werkblad zal door normaal gebruik slijten, dit is geen reden tot reclamatie. In

sommige gevallen is er schade door materiaal of productiefouten. Deze klachten worden uiteraard in

behandeling genomen. Uitgesloten zijn krassen en breuken in de lak of het paneel zelf.

Zelfs bij normaal gebruik zullen bij een gelakt werkblad krassen en breuken in de lakafwerking

ontstaan. Deze beschadigingen aan randen en oppervlak zijn geen onderdeel van garantie.

Werkbladen die u zelf verwerkt of afwerkt vallen alleen op materiaal of productiefouten onder de

garantie. Hierbij wordt per geval bekeken of de constructie schade heeft veroorzaakt aan de panelen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij

consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De

consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.  Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen

rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op

schadevergoeding.

5.  In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

6.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in

een bepaalde periode;

o  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

6.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en

een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het

geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

7.  Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij

de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1.  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als

bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt

deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

4. Betaalmethoden; 

We werken met een aanbetaling van € 500 per tafel. Dit bedrag kan in de checkout betaald worden

door middel van iDeal, Paypal, Credit Card of Bancontact (Mister Cash). Het resterende bedrag (totaalbedrag minus aanbetaling)

kan gepind worden bij aflevering of bij ophalen. Je kunt jouw product ophalen in Haarlem (gratis) of laten bezorgen

en monteren, dit kost € 99 voor Nederland en België. 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

voor de geschillenregeling.

5.  Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te

wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht

er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn

klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en

zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen

van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument

betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

6.  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk

anders aangeeft.

7.  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar

keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de

consument woonachtig is in het buitenland.

2.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.